Розпочато обговорення проєкту першої редакції стандарту енергоефективного зеленого будівництва

Інформуємо про початок обговорення першої редакції проєкту стандарту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ «Система екологічної сертифікації та маркування згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT). Громадські будівлі. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу на етапах проєктування та будівництва»

img

Інформуємо про початок обговорення першої редакції проєкту стандарту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ «Система екологічної сертифікації та маркування згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT). Громадські будівлі. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу на етапах проєктування та будівництва» (далі – проєкт стандарту).

Основним завданням проєкту стандарту є запровадження національної системи рейтингового оцінювання громадських будівель разом із системою винагороди лідерів за рівнем енергоефективності та енергозбереження.

Прийнятий СОУ ОЕМ буде впроваджено до системи екологічної сертифікації та маркування відповідно до ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT), щоб встановити критерії для оцінювання поліпшених показників енергоефективності та екологічних характеристик громадських будівель на стадіях проектування та введення в експлуатацію згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 21929-1:2011 Sustainability in building construction — Sustainability indicators — Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings (Сталість у будівництві. Індикатори сталості. Частина 1. Структура для розробки індикаторів і основного набору індикаторів для будівель).

Проєкт стандарту розроблено відповідно до принципів та структури оцінювання життєвого циклу згідно з ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006, IDT) на основі результатів аналізування життєвого циклу об’єктів, що побудовані відповідно до вимог стандартів енергоефективного, зеленого і сталого будівництва.

Цей стандарт містить вимоги та критерії оцінювання управління будівельним виробництвом (розділ 5), інфраструктури та екологічної сталості території (розділ 6), архітектурно-планувальних рішень (розділ 7), забезпечення комфортних умов та безпеки внутрішнього середовища (розділ 8), управління відходами (розділ 9), раціонального водокористування та управління стічними водами (розділ 10), енергетичної ефективності (розділ 11), сталості будівництва (розділ 12), безпеки життєдіяльності (розділ 13) та будівельних виробів, матеріалів і конструкцій для оздоблення (розділ 14), а також метод рейтингового оцінювання та підтвердження відповідності.

Особлива увага приділяється таким аспектам:

  • енергоефективності;
  • збалансованому управлінню ресурсами;
  • зменшенню і запобіганню впливу на довкілля;
  • ефективному управлінню відходами та збільшенню можливостей повторного використання та переробки матеріалів;
  • перевагам застосування більш екологічно кращих матеріалів;
  • поліпшенню показників комфорту і якості життя користувачів;
  • зменшенню впливу на довкілля та сприяння поліпшення стану місцевого середовища.

Базовий набір критеріїв та метод оцінювання відповідності встановленим показникам забезпечить сукупне оцінювання енергоефективності, поліпшених екологічних характеристик і сталості громадських будівель на етапах проєктування та будівництва.

Інтеграція з ЄС

Положення проєкту стандарту враховують принципи Нового Європейського Баухаусу, а також положення міжнародних стандартів зеленого і сталого будівництва: BREEAM (BREEAM International New Construction Technical Manual), DGNB, Nordic Swan Ecolabel´s Requirements Nordic Ecolabelling (Nordic Swan) of Small houses, apartment buildings and buildings for schools and pre-schools Version 3.5, LEED (LEED v.5 rating system building for Operations + Maintenance: Existing Buildings).

Сфера дії

Проєкт стандарту установлює вимоги та критерії оцінювання життєвого циклу громадських будівель на етапах проєктування та будівництва відповідно до екологічних показників та показників комфорту перебування людей у майбутньому об’єкті будівництва. Його критерії за визначеними категоріями поширюється на громадські будівлі для підтвердження відповідності об’єкту встановленим цим стандартом вимогам рейтингового оцінювання.

Цей стандарт не поширюється на житлові та промислові будівлі, а також на етапи експлуатації, поточного й капітального ремонту та утилізації громадських будівель.

Переваги

Сертифікація громадських будівель забезпечить їх більшу привабливість, конкурентоспроможність у поєднанні з енергетичною ефективністю, раціональним використанням водних ресурсів, зменшенням обсягів утворених відходів та впливу на довкілля на етапах їх проєктування та будівництва.

Впровадження цього стандарту сприятиме досягнення цілей державної екологічної політики у будівельній галузі та реалізації пункту 15 Операційного плану заходів з реалізації у 2024-2026 роках Довгострокової стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1228, щодо запровадження національної системи рейтингування будівель і громад за рівнем енергоефективності разом із системою винагороди лідерів за рівнем енергоефективності.

Відповідальний за розробку національний технічний комітет стандартизації

ТК 82 «Охорона довкілля»

Обговорення проєкту першої редакції триватиме до 20 липня 2024 року

Проєкт першої редакції СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ

Форма для надання коментарів

Коментарі до проєкту першої редакції СОУ просимо надсилати на електронну адресу: [email protected]

У темі повідомлення просимо зазначати:

Коментарі до першої редакції СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ