Технічне обстеження будівель і споруд

Всі будівлі, незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей, підлягають обстеженню з метою оцінки технічного стану, а також реалізації обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки при їх подальшій експлуатації та, у разі необхідності, щодо потреби проведення ремонтних робіт. Першочерговим завданням, яке покладається на діагностику технічного стану будівель і споруд, – є з’ясування стану та цілісності їх конструкцій.

img

Обов’язок забезпечити періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва покладений на власників або управителів об’єктів будівництва відповідно до  ст. 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» № 3038-VI від 17.02.2011 р. Згідно цього Закону власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію.

Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва затверджено постановою КМУ № 257 від 12.04.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва». Вимоги до обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану наведені у стандарті ДСТУ – Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану».


Технічне обстеження будівель необхідно проводити в таких випадках


 • у разі виявлення дефектів, пошкоджень і деформацій у процесі поточного огляду та технічного обслуговування об’єкта, що здійснюються його власником або управителем.
 • відновлення будівель, пошкоджених аваріями і катастрофами.
 • з метою проведення перевірки технічного стану об’єкта.
 • для проведення перевірки врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
 • підготовка проектної документації для реконструкції або капітального ремонту будівлі.

Обов’язковому обстеженню підлягають об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності), об’єкти навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, будівлі адміністративного призначення, а також об’єкти інженерної, транспортної інфраструктури, об’єкти енергетики, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками (III, IV та V категорії складності).

Проведення обстеження об’єкта забезпечується його власником або управителем шляхом залучення відповідальних виконавців, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури або підприємств, установ чи організацій, у складі яких є відповідальні виконавці таких робіт.

 

При обстеженні та оцінюванні технічного стану будівель і споруд враховуються


 • вимоги до експлуатаційних властивостей конструкцій об'єкта і фактичний рівень придатності їх технічного стану для забезпечення механічного опору та стійкості.
 • наявність негативного впливу інженерних систем та/або виробничих умов на будівельні конструкції та основи.
 • взаємний вплив будівлі та навколишнього природного і техногенного середовища.
 • виявлені несанкціоновані зміни будівельних конструкцій або інженерних систем, що не передбачались проектною документацією.

Основою для проведення обстеження об’єкта, як правило, є технічне завдання, в якому визначається

 • мета і завдання обстеження об'єкта.
 • склад та форма подання інформації щодо результатів обстеження.
 • перелік та обсяги робіт.
 • нормативні документи, вимоги яких мають бути враховані.

За результатами обстеження будівлі складають науково-технічний звіт, технічний звіт або висновок, що визначається в технічному завдані на обстеження в залежності від його складності.

 

Технічні обстеження будівель і споруд поділяються на:

 • планові
 • позапланові

В рамках планових обстежень оцінюється поточний технічний стан будівлі, визначається можливість її подальшої безаварійної експлуатації або необхідність відновлення експлуатаційних властивостей.

Термін першого планового обстеження технічного стану після прийняття будівлі в експлуатацію після завершення будівництва рекомендується зазначати в проектній документації, в той же час, відповідно до статті 884 Цивільного кодексу України цей термін не може перевищити гарантійного періоду використання об’єкта.  Рекомендовано  перше обстеження технічного стану будівель і споруд проводиться не пізніше ніж через два роки після їх введення в експлуатацію (ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»).

Термін кожного наступного планового обстеження технічного стану об'єкта встановлюють під час чергового планового обстеження і, зазвичай, визначається він таким чином, щоб до його настання об’єкт зберігав свою експлуатаційну придатність з урахуванням встановлених експлуатаційних правил і відповідного технічного обслуговування та за відсутності форс-мажорних обставин. В той же час, рекомендовано кожне наступне планове обстеження технічного стану будівель і споруд проводити не рідше одного разу на 10 років і не рідше одного разу на п'ять років для будівель і споруд або їх окремих елементів, що знаходяться в несприятливих умовах (агресивні середовища, вібрації, підвищена вологість, сейсмічність району 7 балів і більше та ін.). Для унікальних будівель і споруд встановлюється постійний режим моніторингу.


Позапланове обстеження рекомендується проводити у разі потреби у відновленні експлуатаційних властивостей будівлі або у їх пристосуванні до змінюваних умов використання

 • після екстремальних явищ стихійного або техногенного характеру.
 • якщо виявлено, що технічний стан об'єкта значно погіршився та не відповідає вимогам експлуатаційної придатності.
 • при виникненні або прогнозуванні змін в умовах експлуатації об'єкта, які змінюють проектні навантаження, впливи, інженерно-геологічну, гідрогеологічну або іншу ситуацію чи конструктивну систему об'єкта.
 • при плануванні заходів з відновлення експлуатаційної придатності об'єкта (проведення капітального ремонту, реконструкції).
 • при плануванні робіт з консервації, розконсервації або ліквідації об'єкта.

 

Обстеження об’єкта з метою оцінки технічного стану будівельних конструкцій, інженерних мереж і систем проводиться за декількома етапами


 1. підготовка до проведення обстеження. Відбувається ознайомлення з об’єктам, прилеглою територією та забудовою, попередній аналіз завдання, наявних даних, технічної документації, пошук та отримання відсутніх матеріалів, складання технічного завдання на обстеження.
 2. попереднє та/aбo основне (детальне) обстеження.  Попереднє обстеження проводиться за зовнішніми ознаками з метою визначення необхідності проведення основного (детального) обстеження і уточнення технічного завдання та включає в себе: огляд, візуальне обстеження конструкцій будівлі, ознайомлення з проектною і виконавчою документацією, виконання обмірних робіт, орієнтовну оцінку стану будівельних конструкцій і будівлі в цілому. За результатами  обстеження складається попередній висновок про технічний стан будівельних конструкцій, мереж і систем будівлі та рекомендацій щодо забезпечення надійної та безпечної подальшої експлуатації об’єкта, а також про врахування потреб осіб з інвалідністю відповідно до будівельних норм, стандартів і правил щодо доступності для маломобільних груп населення.
  У разі виявлення дефектів і пошкоджень, що можуть знижувати міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій та експлуатаційні показники елементів інженерних мереж і систем об’єкта, та/або неврахування потреб осіб з інвалідністю відповідно до будівельних норм, стандартів і правил щодо доступності для маломобільних груп населення проводиться основне (детальне) обстеження. Основне обстеження включає: детальне вивчення проєктної та виконавчої документації, проведення випробувань міцності огороджуючих конструкцій будівлі (споруди), взяття проб матеріалу, визначення розмірів деформацій швів та стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, товщини захисного шару бетону та інші випробування і способи обстеження будівель (споруди), необхідні для складання звіту за результатами обстеження будівлі. Під час основного (детального) обстеження розробляються загальні висновки та  рекомендацій щодо подальшої експлуатації об’єкта, проведення наступного обстеження, конструктивних рішень щодо відновлення та підсилення окремих будівельних конструкцій та/або врахування потреб осіб з інвалідністю відповідно до будівельних норм, стандартів і правил щодо доступності для маломобільних груп населення.
 3. Складання звіту.  Результати обстеження об’єкта рекомендується оформляти у вигляді звіту, який повинен містити:
 • оцінку технічного стану будівельних конструкцій, інженерних мереж та систем;
 • перелік та результати аналізу виявлених відхилень від проектної документації та будівельних норм і стандартів;
 • результати обстеження будівлі (споруди);
 • обґрунтування найбільш вірогідних причин появи дефектів і пошкоджень виявлених в ході обстеження будівлі (споруди);
 • оцінку фізичного зносу будівельних конструкцій та інженерних систем будівлі відповідно до нормативних вимог; 
 • обґрунтовані рекомендації з проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

       4. Додаткове обстеження об'єкта. Його проводять, якщо в процесі основного обстеження виявлено необхідність у дослідженнях, не передбачених договором та/або технічним завданням.

       5. Спеціальні обстеження. Призначають у випадках, коли даних детальних і додаткових обстежень недостатньо для прийняття обґрунтованого рішення щодо технічного стану та безпечної експлуатації об'єкта.