Енергосервіс

Енергосервісна компанія (ЕСКО) – це фізична або юридична особа, яка надає енергетичні послуги та (або) інші заходи з покращення енергоефективності на об’єктах або у приміщеннях користувача і при цьому бере на себе певну частку фінансового ризику.

Сплата за надані послуги базується (в цілому або частково) на досягненні покращення показників енергоефективності та на відповідності іншим узгодженим критеріям виконання.

ЕСКО, як правило, пропонують енергетичні послуги, які можуть включати розробку та реалізацію проектів з енергозбереження, у тому числі «під ключ». Типовий перелік послуг ЕСКО-компаній передбачає наступне:

  • енергетичне обстеження (енергетичний аудит) об’єкту;
  • визначення та надання рекомендацій щодо комплексу оптимальних заходів з підвищення
  • енергоефективності, також їх техніко-економічне обґрунтування;
  • надання або забезпечення фінансового та інвестиційного менеджменту (зокрема, оптимізація джерел та умов фінансування, а також ефективного використання фінансових ресурсів тощо);
  • управління фінансовими та технічними ризиками, пов’язаними з впровадженням енергозберігаючих заходів;
  • інжиніринг (впровадження), управління монтажем, інтеграція енергозберігаючих систем та нагляд за впровадженням енергозберігаючих заходів;
  • постачання та монтаж обладнання;
  • технічне обслуговування обладнання або експлуатація об’єкту в цілому, інші заходи.
  • Послуги ЕСКО відповідно до практики, що склалася, є єдиним комплексом заходів та оплачуються замовником за рахунок економії (заощадження) енергоресурсів та коштів, які витрачалися на їх закупівлю.

ЕСКО гарантує таку економію і те, що витрати на енергоспоживання після реалізації енергозберігаючих заходів не будуть перевищувати заздалегідь обумовлених показників, тому замовники мають незначний технічний ризик. У випадках, коли замовник самостійно вирішує питання фінансування проекту, ЕСКО може залучатися на умовах договору підряду щодо виконання комплексу послуг та робіт з підвищення енергоефективності багатоквартирного будинку «під ключ».

(ЕСД), моделі/варіанти якого визначаються в залежності від особливостей проекту та умов його фінансування. Зокрема, в деяких випадках ЕСКО може брати участь в проекті власними або самостійно залученими фінансовими ресурсами.

Джерело: Методичні рекомендації для співвласників багатоквартирних будинків: Розробка енергоефективних проектів. 2016 р.

Моделі фінансування енергосервісних контрактів

1. Модель прямого фінансування ЕСК

У цій моделі (представлено на мал. 3) запропоновано реалізацію проектів підвищення енергоефективності здійснювати з використанням кредитних ресурсів МФІ шляхом прямого фінансування ЕСКО. Практика західних країн показала, що ця модель є найсприятливішою для реалізації проектів підвищення енергоефективності будинків бюджетної сфери.

Основні етапи реалізації запропонованої моделі прямого фінансування:

● ЕСКО укладає один або кілька однотипних ЕСК на підвищення енергоефективності будинків бюджетної сфери;

● МФІ надає довгостроковий кредит ЕСКО;

● за рахунок залучених кредитних ресурсів ЕСКО реалізує комплекс заходів з підвищення енергоефективності будинків бюджетної сфери;

● кредит і відсотки за ним ЕСКО сплачує за рахунок економії, отриманої внаслідок скорочення споживання енергоресурсів у будинках бюджетної сфери в період дії контракту.

Для отримання коштів за моделлю прямого фінансування ЕСКО має бути великою компанією (або входити в структуру великого холдингу) та мати можливість надати ліквідне забезпечення для отримання кредиту.

Необхідно зазначити, що в Україні описану модель фінансування також використовують, але позичальниками кредитних ресурсів є переважно або виконавчий орган територіальної громади на підставі рішення відповідного органу самоврядування, або суб’єкти господарювання (комунальні підприємства теплоенергетики, водопостачання та водовідведення) під муніципальні гарантії, оформлені згідно зі встановленим порядком.

2. Модель фінансування ЕСК спеціалізованим фондом

Модель фінансування ЕСК спеціалізованим фондом (представлена на мал. 4) передбачає використання коштів МФІ, а також коштів бюджетів регіонального та/або муніципального рівня. Можлива й участь зацікавлених комерційних банків і приватних компаній.

Головна ідея цієї моделі полягає в створенні спеціалізованого фонду для забезпечення комерційним банкам повернення короткострокових кредитів на проведення енергоощадних заходів за ЕПК. Принципово важливо створювати такий фонд за участю регіональних органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування. Внесення бюджетних коштів до статутного капіталу фонду має підтвердити готовність органів державної влади та місцевого самоврядування сприяти розвитку енергосервісного бізнесу.

Фонд можна створювати в правовій формі відкритого акціонерного товариства (ВАТ).

Засновниками фонду, поряд з органами державної влади, муніципального управління та МФІ, можуть бути комерційні банки та приватний бізнес. На стадії активної діяльності Фонду МФІ можуть виступати в ролі його кредитора.

Основні етапи реалізації запропонованої моделі фінансування ЕСКО спеціалізованим фондом:

1. ЕСКО укладає один або кілька однотипних ЕСК на підвищення енергоефективності об’єктів бюджетного сектору.

2. ЕСКО залучає короткостроковий кредит комерційного банку для проведення енергоощадних заходів на об’єктах бюджетного сектору.

3. Кошти фонду спрямовують на викуп права витребування в ЕСКО надходжень від досягнутої економії в рамках реалізації ЕПК.

4. Сума, яку фонд виплачує ЕСКО, компенсує витрати (заборгованість перед банком) і дає змогу ЕСКО отримати необхідний прибуток. Завдяки цьому ЕСКО отримує можливість погасити короткостроковий кредит комерційного банку.

5. Фонд бере на себе довгострокові ризики в рамках ЕПК та стає правонаступником коштів від отриманої економії ресурсів.

6. У разі, коли потенційна економія коштів, отриманих від скорочення споживання ресурсів, буде менша, ніж передбачалось ЕПК, ЕСКО повинна компенсувати Фонду різницю за рахунок власних коштів.

7. Фонд може спрямувати щорічні надходження від досягнутої економії ресурсів на виплату дивідендів засновникам Фонду або на повернення залучених кредитів МФІ, комерційних банків чи інших фінансових інституцій.

Основні вимоги при фінансуванні енергосервісної діяльності ЕСКО спеціалізованим фондом:

● спроможність ЕСКО реалізувати проекти підвищення енергоефективності об’єктів бюджетного сектору;

● спроможність ЕСКО виступати потенційним позичальником короткострокового кредиту;

● участь регіональних органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування у створенні спеціалізованого фонду.

3. Модель фінансування ЕСК кредитною лінією

Модель фінансування ЕСК кредитною лінією (представлена на мал. 5) передбачає наявність в регіоні комерційних банків, які готові брати участь у створенні нових фінансових продуктів і розділити з МФІ ризики кредитування енергосервісних проектів.

Головна ідея цієї моделі фінансування ЕСК полягає в створенні МФІ кредитної лінії для комерційних банків, зацікавлених в довгостроковому кредитуванні енергосервісних проектів.

Основні етапи реалізації моделі фінансування ЕСК кредитною лінією:

1. ЕСКО укладають енергосервісні контракти на підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери.

2. МФІ надає кредитну лінію місцевому комерційному банку.

3. Місцеві комерційні банки кредитують ЕСКО з використанням кредитної лінії, відкритої МФІ.

4. ЕСКО реалізує комплекс заходів з підвищення енергоефективності об’єктів бюджетного сектору за рахунок залучених довгострокових кредитів комерційного банку.

5. Погашення кредиту та відсотків за ним здійснюється ЕСКО за рахунок досягнутої економії платежів від скорочення споживання ресурсів у період дії контракту.

6. Комерційний банк сплачує довгостроковий кредит МФІ, наданий на умовах відкритої кредитної лінії за рахунок коштів, які надходять від ЕСКО в рамках енергосервісного контракту.

Варто зазначити, що відкриття кредитної лінії МФІ комерційному банку має сенс тільки за наявності достатньо великого обсягу ЕСК, які претендують на фінансування.

В Україні досвід фінансування енергоефективних проектів за кредитною лінією накопичений Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках реалізації кредитної угоди через ПрАТ «УкрЕСКО» та в рамках Української програми підвищення енергоефективності (UKEEP), яка реалізується за участю трьох українських банків.

Джерело: Енергосервісні контракти: Можливості та перспективи в Україні. 2015 р.